MEBLOMAK Sp. z o.o. informuje o zrealizowaniu Projektu pn. „Zasadnicza zmiana procesu wprowadzania nowych linii produktowych (nowych produktów) na rynek polski i rynki zagraniczne oraz zasadnicza zmiana zarządzania procesem produkcyjnym w firmie MEBLOMAK z Rumi, dzięki wykorzystaniu technologii informatycznych”.

Celem Projektu jest: zwiększenie konkurencyjności firmy MEBLOMAK poprzez stworzenie warunków technicznych dla:

– Obniżenia kosztu i skrócenia czasu wprowadzenia nowych produktów na rynek, poprzez obniżenie kosztu i skrócenie czasu projektowania nowych linii produktowych;

– Poszerzenia rynków zbytu i wprowadzenia na rynek polski i zagraniczny nowych linii produktowych, dzięki zastosowaniu technologii informacyjno–komunikacyjnych, zmieniających w sposób zasadniczy dotychczasowe procesy produkcyjne.

 

W ramach Projektu zrealizowano następujące działania:

– Wdrożenie programu do wirtualnego prototypowania systemów mebli tapicerowanych;

– Wdrożenie systemu ERP (wraz z serwerami) zintegrowanym z systemem automatycznej identyfikacji produktu RFID (wraz z urządzeniami wejścia/wyjścia);

– Wdrożenie sklepu internetowego dla nowej linii produktowej wraz z konfiguratorem zamówień.

 

Dofinansowanie projektu z UE wyniosło do 526 668,30 zł, co stanowi 39,99% kosztów kwalifikowanych Projektu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


 

KONKURS   RPPM.02.02.01-22-0037/17