Ogłoszono: 7.11.2017

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE: ME_Zap Of_ME_RPO_01-17


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

13.12.2017

 

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż udało się rozstrzygnąć postępowanie ofertowe nr ME_RPO_01/17  na dostawę:

  1. Wdrożenie systemu ERP wraz ze zintegrowanym rozwiązaniem RFID oraz urządzeniami wejścia-wyjścia RFID
  2. Zakup serwerów na potrzeby uruchomienia systemu ERP zintegrowanego z rozwiązaniem RFID
  3. Zakup urządzeń wejścia-wyjścia na potrzeby działania systemu RFID, zintegrowanego z systemem ERP (terminale RFID, terminale kodów kreskowych, bramki RFID, drukarki termotransferowe etykiet, komputery panelowe, zespół kamer)

Po zsumowaniu, największą liczbę punktów otrzymała firma: Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA. Spółka ta została wybrana do realizacji ww. zakresu, zgodnego ze specyfikacją umieszczoną w Zapytaniu Ofertowym.

W postępowaniu ofertowym brały udział:

  • Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA,
  • Consorg SA,
  • KBJ SA.

 

Projekt „Zasadnicza zmiana procesu wprowadzania nowych linii produktowych (nowych produktów) na rynek polski i rynki zagraniczne oraz zasadnicza zmiana zarządzania procesem produkcyjnym w firmie MEBLOMAK z Rumi, dzięki wykorzystaniu technologii informatycznych”, realizowany jest w ramach Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne (Nr konkursu RPPM.02.02.01-IP.02-22-002/17).

Dziękujemy za złożone oferty i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych postępowaniach.

 


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Ogłoszono: 29.12.2017

POBIERZ UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO